Institute For Visually Handicapped

Following is the List of Visually Handicapped Student of the year 2015-2016

S No. Name Father’s Name Mother’s Name Class Age
1 Naresh Sh. Som Nath Smt. Angury Devi VIII 17
2 Deepak 1 Sh. Ram Mehar Smt. Santosh VIII 14
3 Virender Sh. Dharamvir Smt. Shera Devi VIII 15
4 Bhupender Sh. Sant Lal Smt. Suman VII 15
5 Neeraj Sh. Mange Ram Smt. Saroj VII 14
6 Shivam Sh. Vijay Singh Smt. Varsha VI 12
7 Parveen Sh. Joginder Smt. Kamla Devi V 14
8 Vishal Sh. Govind Lal Smt. Neelam V 12
9 Ravi Sh. Inder Singh Smt. Saroj Devi V 11
10 Pardeep Sh. Sarwan Smt. Pinki IV 15
11 Vikas Sh. Ram Bhagat Smt. Geeta Devi IV 10
12 Nasib Sh. Goardhan Smt. Sunita III 8
13 Manjeet Sh. Madan Singh Smt. Gudei III 11
14 Rohit Sh. Darshan Smt. Rani III 12
15 Sahil Sh. Ram Mehar Smt. Sunita III 8
16 Deepak 2 Sh. Suresh Smt. Mukesh II 12
17 Ramjanam Sh. Mani Ram Smt. Sureksha II 6
18 Rishi Kant Sh. Manoj Kumar Smt. Aarti Devi I 8